Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola nr 22 w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 15 B
Strona internetowa przedszkole22.waw.pl
Publiczne Przedszkole nr 22 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 22 w Warszawie.
 Data publikacji strony internetowej: 2011-11-30
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25 (Dostosowanie strony do standardu WCAG 2.1)
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
 zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego,
 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kijowska, p22@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 846 20 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Przedszkole nie dysponuje telefonem komórkowym, w związku z tym nie ma możliwości kontaktowania się za pomocą SMS. Przedszkole jest czynne w dni robocze w godzinach 7.00-17.00.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja

żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna Sposób dojazdu
Budynek Przedszkola znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 15 B.
Przejście dla pieszych od ul. Żwirki i Wigury posiada sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych oraz windą z poziomu ul. Żwirki i Wigury.
Najbliższe przystanki autobusowe: Leżajska 01(przystanek na żądanie), Leżajska 02 (przystanek na żądanie) oraz Novotel 01, Novotel 02.
W obrębie budynku Przedszkola nie przewidziano miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Aktualne informacje dotyczące transportu publicznego zaleca się sprawdzić na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście do budynku Przedszkola znajduje się od strony ul. Żwirki i Wigury. Dla osób poruszających
na wózku wejście poprzedzone jest pochylnią/podjazdem.
Do wejścia prowadzą 2 pary drzwi, oddzielone od siebie przedsionkiem. Na przeszkleniach zamontowano pasy kontrastowe. W przedsionku znajduje się domofon oraz dzwonek. Oba urządzenia zlokalizowane sią na ścianie po lewej stronie na wysokości około 160 cm. Drzwi wejściowe- dwuskrzydłowe o szerokości powyżej 90 cm. Korytarze na piętrze umożliwiają wyminięcie się kilku osób. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Krawędzie schodów prowadzących do wejścia do budynku posiadają wyróżnienie kolorystyczne. Stopnie schodów proste, bez wystających nosków.
Przedszkole posiada również cztery inne wejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ich przeznaczenie dotyczy działań związanych z przyjęciem towarów, ewakuacji lub stanową wyjścia alternatywne w przypadku braku możliwości skorzystania z wejścia głównego.
Hol wejściowy jest przestronny, umożliwia swobodne wymijanie się osób i daje możliwość manewrowania osobom poruszającym się na wózku. Sekretariat Przedszkola oraz Gabinet Dyrektora znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Petenci mogą uzyskać informację od pracownika pełniącego dyżur na parterze Przedszkola, przy wejściu, lub u kierownika gospodarczego, którego gabinet znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia.
Brak tyflograficznej tablicy informacyjnej dedykowanej dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.
Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie, pierwsze stopnie są oklejone taśmą antypoślizgową, schody prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro. Po obu stronach schodów, na całej ich długości znajdują się obustronne poręcze.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
W budynku nie ma wind osobowych. Komunikacja między piętrami odbywa się jedynie za pośrednictwem schodów.
Wejścia do pomieszczeń mają szerokość 90 cm.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. Brak systemu przywoławczego.
Ewakuacja z budynku odbywa się miedzy innymi poprzez wydzieloną przeciwpożarowo klatkę schodową. Brak windy do celów ewakuacyjnych. W przypadku wystąpienia pożaru lub innego niebezpieczeństwa ewakuację osób niepełnosprawnych przeprowadzają osoby specjalne do tego wyznaczone. Wyznaczeni Pracownicy mają za zadanie bezpieczne wyprowadzenie osoby z budynku, w ramach obowiązujących w Placówce zasad i oznaczeń wynikających z instrukcji bezpieczeństwa.
Plan ewakuacyjny znajduje się na ścianie, na parterze budynku oraz na pozostałych kondygnacjach.
Przedszkole nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W godzinach 7.00-9.00 oraz 15.00-17.00 możliwe jest zaparkowanie pojazdu na jednym z trzech miejsc usytuowanych bezpośrednio przed wejściem głównym do Przedszkola.
Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej. Deklarację sporządzona na postawie samooceny.