SZANOWNI PAŃSTWO!

Pragniemy poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi z życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas, jako placówkę oświatową.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dziecka, zwanych dalej danymi osobowymi, jest Przedszkole nr 22, 02-143 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 15B, reprezentowana przez jej Dyrektora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, jest nim Pan Jakub Biernacki,
e-mail: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl, tel.: 723 239 980

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, e Rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola;

b) ewidencji dzieci;

c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

d) w celach sprawozdawczych

e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

f) realizacji zawartych umów z kontrahentami;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organ prowadzący oraz organy sprawujace nadzór nad działalnością Przedszkola;

b) podmioty zewnętrzne, którym Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe na podstawie delegacji zawartych w powszechnie obowiązujacych przepisach prawa, w tym zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;

c) podmioty współpracujące z Przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania;

d) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

e) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.